top of page

MEDIATOR

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody. Ugoda zawarta podczas mediacji, zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu, tak jak orzeczenie sądu.

MIEJSCE

Wrocław

MIEJSCE

ON LINE

Zasady mediacji

 • Dobrowolność oznacza, że: strony konfliktu  nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia, z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu, mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego, mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji.

 • Bezstronność oznacza, że: mediator nie faworyzuje żadnej ze stron, jest obiektywny, osoby biorące udział w spotkaniu mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane, odnosi się do stron z szacunkiem.

 • Neutralność oznacza, że:  stronom nie  sugeruje się konkretnego rozwiązania, mediator ma pomóc w samodzielnym  podjęciu decyzji  przez strony konfliktu,  przyjęte przez strony postanowienia      mediator stara się skonkretyzować.

 • Szybkość trwa krócej niż postępowanie sądowe, konflikt może zostać rozwiązany        już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym, zapobiega pojawianiu się niepotrzebnego stresu, który mógłby być związany z wielokrotnym stawiennictwem przed sądem i wieloletnim procesem.

 • Profesjonalizm oznacza, że : mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną    do pełnienia swojej roli, dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek, postępowanie mediacyjne jest uporządkowane i składa się z konkretnych etapów, nad których realizacją czuwa mediator.

 • Poufność oznacza, że: wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą, mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział, mediator nie może zostać przesłuchany, co do tych faktów w charakterze świadka, zasada ta ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji.

Obszary sporne

 • mediacje rodzinne - dotyczące rozwodu lub separacji, kontaktów z dziećmi, alimentów oraz wszystkich innych spraw występujących pomiędzy członkami rodziny,

 • mediacje z zakresu prawa pracy - spory między pracodawcą a pracownikiem​

 • mediacje rówieśnicze - konflikty wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej,​

 • mediacje sąsiedzkie - próba uregulowania stosunków między sąsiadami,

 • mediacje cywilne - spory majątkowe, jak również nie mające wartości materialnej (np. pomówienie),

 • mediacje gospodarcze - spory powstałe między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

mediacje gospodarcze spory powstałe między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

mediacje cywilne spory majątkowe, jak również nie mające wartości materialnej (np. pomówienie)

bottom of page